Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem ordregiveren og Fjerritslev Tryk A/S, herefter kaldet leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale.
1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 30 dage
fra tilbuddets dato at regne.
1.2 Aftale er indgået, når ordregiverens accept er
modtaget af leverandøren. I tilfælde, hvor ordregiveren ikke afgiver udtrykkelig accept, er
aftale indgået, når leverandøren har afgivet
ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

2. Pris.
2.1. Alle priser er ekskl. moms.
2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen, for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
2.2.1. Har ordregiveren anmodet leverandøren om
at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m. er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
2.2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelser er indtrådt stigninger i lønninger,
materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige
omkostninger, er leverandøren berettiget til at
regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelser er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er ordregiveren berettiget til af
kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på
tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren
forbeholder sig ret til ved kursændringer før
betaling at ændre prisen tilsvarende.
2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det
grundmateriale, ordregiveren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt,
uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages
rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger,
som aftales med ordregiveren efter aftalens
indgåelse.

3. Levering.
3.1. Med de i pkt. 3.2 nævnte forbehold finder
levering sted på den med ordregiveren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt,
finder levering sted, når leverandørens arbejde er færdigt.
3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund
af nogen af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder eller ordregiverens handling eller undladelse, har leverandøren ret til en tilsvarende
forlængelse af leveringstiden eller til at hæve
aftalen.
Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren, er
leverandøren dog forpligtet til at gennemføre
disse, såfremt ordregiveren erklærer at ville
skadesløsholde leverandøren ved betaling af
den af leverandøren beregnede merpris.
3.3. Leveringsstedet er leverandørens forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er ordregiverens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for
ordregiverens regning og risiko.
Leverandøren er forpligtet til på ordregiverens
anmodning og for dennes regning, at tegne
ønsket transportforsikring.
3.4. Ekstraordinære omkostninger i forbindelse
med levering, eksempelvis opbæring, faktureres særskilt.

4. Betaling.
4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske
inden 20 dage efter fakturadato.
4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.
4.3. På leverandørens anmodning er ordregiveren
til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling, Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren
forpligtet til at friholde ordregiveren for enhver
udgift forbundet hermed.
4.4. Er ordregiverens forhold årsag til, at en aftale
ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1. Leverandørens skitser, layout, rentegning,
tekstforslag o.l. uanset med hvilken teknik
disse er fremstillet, og uanset på hvilken
måde de opbevares, tilhører leverandøren og
må ikke uden leverandørens godkendelse
overlades til tredjemand.
5.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det
være sig forarbejder eller mellemprodukter,
såsom reproduktions- og trykmedia, uanset
med hvilken teknik disse er fremstillet, og
uanset på hvilken måde de opbevares, samt
værktøj som f.eks. stanseværktøj er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets
udførelse kræves udleveret. Dette gælder,
uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
5.3. Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for ordregiveren og opbevares
kun efter aftale herom.

6. Forsinkelse.
Indtræder forsinkelse, er ordregiveren med
det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig
med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler.
7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som
ordregiveren ikke skriftligt har rettet i korrektur
eller prøvetryk.
7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller
aftalt specifikation berettiger ikke ordregiveren til prisafslag eller til at nægte at modtage
det bestilte.
7.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end
leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af
aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
7.4. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er
ordregiveren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer
ordregiveren for sent, mister ordregiveren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8. Ansvar.
8.1. I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af
mangler ved det leverede har leverandøren
intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget
forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver
art og i øvrigt enhver omstændighed, som
leverandøren ikke er herre over, såsom
brand, vandskade, naturkatastrofer, krig
mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering,
beslaglæggelser, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler,
almindelig vareknaphed, restriktioner på
drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er
omfattet af den i pkt. 8.1 omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse
er en af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
8.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af
mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for ordregiverens driftstab, tab
af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af ordregiverens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4.
8.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et
leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis
er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.
8.5. Leverandøren har intet ansvar for ordregiverens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af
skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr,
derunder formgivning eller andet, der kan
være underkastet tredjemands rettigheder.
Pådrager leverandøren sig ansvar overfor
tredjemand i anledning af ordregiverens
manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder ordregiveren skadesløs for et sådant ansvar.
8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller
beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af ordregiveren med henblik på løsning af en aftalt
opgave, eller med henblik på opbevaring,
herunder på opbevaring af arbejdet, leverandøren har udført, jf. pkt. 2.5.. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes
grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans ansatte. Ordregiveren må
selv sørge for forsikring af genstanden
imod skade og undergang.

9.0. Underleverandører.
Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføres hos underleverandører.

10. Periodiske skrifter.
Hvis der med ordregiveren af periodiske
skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder
en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for
uge- og 14 dages skrifter.

11. Købeloven.
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det
omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og
leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes
opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.